Site map По-русски

Interstate Commission for Water Coordination of Central Asia

Structure of ICWC

The ICWC is represented by five Heads of national water agencies. By 2019, the national water agencies authorized by their respective countries have included:

  • Ministry of Ecology, Geology and Natural Resources, Republic of Kazakhstan;
  • State Agency for Water Resources at the Ministry of Agriculture, Water and Regional Development, Kyrgyz Republic;
  • Ministry of Energy and Water Resources, Republic of Tajikistan;
  • State Committee for Water Management, Turkmenistan;
  • Ministry of Water Resources, Republic of Uzbekistan.

The ICWC has five executive bodies for fulfillment of its tasks and implementation of planned programs: BWO Amu Darya; BWO Syr Darya; SIC; Secretariat; and, CMC.

Personalities

Since 1992 in different years ICWC members were:

 N. Kipshakbayev, T. Sarsenbekov, A. Ramazanov, A. Ryabtsev, A. Orman, I. Abishev, B. Bekniyaz, E. Nysanbayev, S. Gromov, S. Kozhaniyazov.

 М. Zulpuyev, A. Polotov, V. Melnichenko, J. Bekbolotov, А. Kostyuk, B. Koshmatov, Ch. Uzakbayev, Z. Jamaldinov, K. Tashtanaliyev, A. Sokeyev.

 A. Nurov, V. Shafoyev, I. Eshmirzoyev, I. Ashurov, D. Makhsudov, A. Nazyrov, S. Yokubzod, R. Bobokalonov, S. Rakhimzoda, U. Usmonzoda, D. Shoimzoda.

 A. Ilamanov, P. Odeyev, A. Dadonov, S. Kurbanov, T. Altiyev, K. Volmuradov, A. Yazmyradov, S. Taganov, M. Bairamdurdyev, A. Yazmyradov, D. Sedekov, G. Baidjanov.

 R. Giniyatullin, T. Kamalov, A. Djalalov, Sh. Khamrayev.